Predavanja

Opredelitev tehniškega procesa. Povezava med naravnimi in tehniškimi sistemi ter med naravnimi in tehniškimi procesi. Tehniški sistem za področje konstruiranja (Hubka). Primeri osnovnih funkcij procesa in prenos v sistem. Popis zahtev, dopolnjenih zahtev in želja na posameznih primerih. Povezava funkcij z delovnimi principi. Variacija delovnih principov: predstavitev obstoječih in iskanje novih. Lastnosti konstrukcijskega okolja. R&K proces po VDI 2221. Razvojno konstrukcijski proces s sedmimi fazami (HUBKA). R&K iterativni proces z zlato zanko (DUHOVNIK). Na predavanjih so izvedeni primeri z dvigalnim mehanizmom, spravilom lesa iz gozda, mehatronskim sistemom za transport naplavin. Drugi del predavanj je namenjen predstavitvi raznih delovnih strojev in naprav za izvajanje določenih procesov. Predavanja so iz področja kmetijskih, gradbenih, lesno-obdelovalnih strojev in transportnih naprav. V tem delu predavanj se študent spozna s specifičnimi tehnološkimi procesi za katere se razvijajo tehnični sistemi.

Vaje

Študent po izboru oz.odločitvi usmeritve, kateri delovni stroji so za njega zanimivi začne s pripravo temeljnih analiz o samem delovnem procesu. Nato preide k pripravi izračuna ter prvi fazi koncipiranja. Po opredelitvi bistvenih detajlov izračune ponovi v vseh detajlih. Na koncu mora študent pripraviti kompletno tehnično – konstrukcijsko dokumentacijo z vsemi detajli. Tako pripravljeni projekt zagovarja pred asistentom. Oceno iz vaj tvorijo delne ocena vaj skozi semester. Največjo težo ima zaključna predstavitev seminarske naloge.

Predavanja


Cilj predmeta je poglobitev poznavanja prostora z matematičnimi formulacijami trdnih teles in prostih površin. Obravnavana je povezava različnih uporabniških primitivov v kompleksne strukture, ki jih predstavljajo izdelki. Študentu se predstavi tudi tehnologije in naprave, ki omogočajo predstavitev izdelkov v prostoru. Na vajah mora študent pridobiti popolno poznavanje vsaj enega modelirnika z njegovimi karakteristikami in osnove interakcije med uporabnikom (človekom) in modelirnikom. Povezava geometrijskih baz podatkov v spletnem okolju.

Kompetence: Študent je usposobljen za samostojno analizo izvedenih tehničnih sistemov. Posebej pa je usposobljen za razvoj novih izdelkov tako, da uporablja določeno metodologijo, ki jo bo sam izbral.


Opravljanje vaj


Vaje se izvajajo tekoče v računalniških učilnicah v Novem mestu. Pri tem študent pri vsaki vaji spozna nova orodja za manipuliranje modelov v tri dimenzionalnem okolju. Da študent kvalitetno osvoji predstavljena orodja, mora doma narediti še domačo nalogo, ki jo odda na prihodnji vaji. Tako oddane vaje se tekoče ocenjujejo in jih asistent, ki vaje vodi sprotno ocenjuje, prispevajo pa tudi delež ocene iz vaj. Skupno število vaj je 15 v enem semestru.

Tekom vaj potekajo tudi tri interaktivna preverjanja znanja, kjer se preveri študentovo osvajanje obravnavane snovi. Končna ocena iz vaj je sestavljena iz ocen iz domačih nalog ter preverjanj znanj. V primeru, da je potrebno vaje preveriti z dejanskim znanjem študenta je izveden oseben zagovor vaj.